La Liberpenso adresas siajn plej korajn bondezirojn al Benoît XVI : HAPPY BIRTHDAY, SINJOR’ VATICAN’ !

mardo 14a aprilo 2009
popularité : 1%

NACIA FEDERACIO DE LA LIBERA PENSO Membro de la Internacia Humanista kaj Sekulara Unuiĝo (IHEU) 10/12 rue des Fossés-Saint-Jacques 75005 Parizo (FRANCIO) Tél : 00 33 (0)1 46 34 21 50 - Fax : 00 33 (0)1 46 34 21 84 Retpoŝt-adreso : « libre.pensee@wanadoo.fr »

Komuniko

La Liberpenso adresas siajn plej korajn bondezirojn al Benoît XVI : HAPPY BIRTHDAY, SINJOR’ VATICAN’ !

Ne temas pri misparolo de Marilyn Monroe ! La "Þtato" Vatikano ja atingis sian kanonan aøon je 80 jaroj, la lastan 11an de februaro. Øia papa (papo itallingve) nomiøas Pie XI (pseýdonomo heredita el kelkaj murdaj kruc-militoj), kaj øia panjo nomiøas per la mildsona nomo Benito Mussolini, kromnomata "la Duce" inter du masakroj de kontraýfaþistoj. Ni bedaýras ke tia datreveno ne okazigis grandan feston aý, pli kulture, grandan internacian kolokvon pri la historio de Vatikano, kiun povus animi la honesta historiisto Msr-o Richard Williamson, freþdate surscenigita æe amas-medioj pro originala analizo de la malapero (ni ne aýdacas paroli pri genocido) de ses milionoj da judoj. Tio bele aspektus kaj certe pasiigus la amasojn. En mallonga parolado, la Papo substrekis ke "La Þtato Vatikano entenas trezorojn da piemo, da historio, da arto, kaj konservas æiesheredaåon valoran por la tuta homaro". Niaj traseræoj, kvankam "pedantaj", trovis neniun spuron pri eæa ratifikado de minimuma Deklaracio de Homaj Rajtoj, eæ ne de obtuzvoæa kondamno de iu ajn faþista aý korporacia reøimo. Ni cetere plu restas mirigitaj antaý lia prisilento, inda je Pie XII, pri ratifikado de ajna direktivo el la Internacia Buroo de l’ Laboro, fare de la "Þtato" Vatikano. Benoît XVI neniel elvokis, kaj tio kompreneblas, la "anekdotojn" de Vatikano, ankaý kiuj estas valoraj æiesheredaåoj en tiu senco ke ili provizas nin per netaksebla instruo pri la fieco, la malæasteco, la krueleco, la avideco kaj la rabemo de multnombraj el liaj antaýuloj. La Papo adresis siajn dankojn al "æiuj kiuj estintece kaj estantece korifeas la vivon de la Þtato de La Vatikana Civito". Oni sentas emocion kaj amon, kio ja estas natura kiam oni scias ke la unua "korifeo" estis Benito Mussolini, subskribinto de la interkonsento de la Latran kun la reprezentantoj de la Papo Pie XI. Bela epoko ! Efektive, kiam oni juna, sur la placo Saint-Pierre, laýpaþas la pavimitan linion kiu signas la "landlimon" de Vatikano, oni estas emociita kaj mirigita de tiu magia linio kiu irigas onin de iu mondo al alia. Kiam pli maljuna, al oni evidentiøas la artefarita flanko de la afero, kaj oni pli volonte pensus pri romia Disneylando, ja bone konstruita. Fakte, la onidirita "Þtato" Vatikano estas nur kreitaåo de Mussolini. Cetere ne ekzistas vatikana civitaneco. Estus pli da funkciuloj dungitaj de Vatikano ol da "vatikanaj civitanoj". Tiu nocio "vatikana civitaneco" estis æefe uzata por þtel-migrigi naziojn el Eýropo en 1945 per la reto "ratslines" (rat-savvojo). Laý la lastaj "tezoj de la liberalismo", tio signifus ke Vatikano estas la lasta komunista Þtato ! Efektive, laý tiu tezo, la nombro de funkciuloj, rilate al la nombro de loøantoj estas la esenca kriterio de la "kolektivismo". Krome, æio estas proprietaåo de la þtato en Vatikano ! Tiu teokrata "princlando", estrata de absoluta æefo, sen politikaj partioj, sen liberaj sindikatoj, sen ajna (eæ la plej elementa) speco de demokratio, i.a. balota, estis tamen konfirmita de la itala registaro, en 1984, per interkonsento kiu implicis kelkajn modifojn de la Konkordato de 1929. Cetere sur tiu æi lasta teksto sin apogas nun Silvio Berlusconi por sia klerika atako. La Nacia federacio de la Liberpenso povus øoji pro tia datrevena memorigo nur se temus pri la lasta. Øi daýrigas (sian batalon kontraý æiuj obskurantismoj, por la libereco de la mensoj, por la digneco de la Homaro. Kun la Internacia Unio Humanisma kaj Laika (IHEU), øi daýrigas sian aktivadon por totala kaj efektiva Disigo de æiuj klerikoj kaj de æiuj Þtatoj, kaj por malapero de la teokrataj "Þtatoj".

Parizon, la 2an de majo 2009a


Annonces

“Secular views in bioethics” Review and Prospects

INTERNATIONAL SYMPOSIUM

Friday, September 30th 2011

Saturday, October 1st , 2011

Campus Universitat de Barcelona

Facultat de Dret de la Universitat de Barcelona

Avda. Diagonal, 684

08034-BARCELO A

Under the auspices of the Observatori de Bioetica i dret and of the Faculte de Droit, universitat de Barcelona (Prof. Maria Casado and Albert Royes)

- Registration form and support – Barcelona symposium

- Registration form and payment (at the order of Libre Pensée) send to : Libre Pensée 10/12 rue des Fossés St Jacques 75005 Paris, France

- Symposium registration + proceedings : 20 €
- Support (50 € and more)

See all the informations in English, French, Spanish, Catalan, Portugais, Neerlandais, Greek


Brèves

7 August 2011 - Swiss teacher fired for not putting up a crucifix in a public school, is reinstated"

Newspaper Le Courrier (Switzerland), in an article (August 6. 2011), informs : The "crucifix (...)

23 December 2008 - Diplômes catholiques reconnus par la France : l’Union européenne antilaïque est en marche !

COMMUNIQUE DE PRESSE – (Extrait) Le 18 décembre 2008, la France et le Saint-Siège (nom (...)

11 December 2008 - Communiqué de presse

FEDERATION NATIONALE DE LA LIBRE PENSEE Membre de l’Union Internationale Humaniste et Laïque (...)